جملات برتر عکس نوشته
ژانر و کلیدواژه
اسامی نویسندگان
جملات عاشقانه جملات عاشقانه
جملات سیاسی جملات سیاسی
جملات تاریخی جملات تاریخی
جملات اعتراضی جملات اعتراضی
جملات خانوادگی جملات خانوادگی
جملات آموزنده جملات آموزنده
جملات انگیزشی جملات انگیزشی
جملات زیست محیطی جملات زیست محیطی
جملات اجتماعی جملات اجتماعی
جملات طنز جملات طنز
جملات گردشگری جملات گردشگری
جملات مفهومی جملات مفهومی
جملات عرفانی جملات عرفانی
جملات هنری جملات هنری
جملات علمی جملات علمی
جملات احساسی جملات احساسی
جملات مذهبی جملات مذهبی

جمله کارل یونگ درباره احساسات :

روزی می‌رسد که دیگر نسبت به خیلی چیزها بی تفاوت می‌شوی، نه از بدگویی های دیگران می‌رنجی و نه دلخوش به حرف های عاشقانه هر کسی می‌شوی، به آن روز می‌گویند پختگی…

سخن روز

هیچ نیازی در کودکی به قدرت نیاز به حمایت پدر نیست.